SİZDEN GELENLERTÜRKİYE

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Avrupa Birliği Çalışmaları: Erzurum Örneği

Türkiye’deki yerel yönetimlerin AB’ye adaylık sürecinde geçirdiği değişimler gerçekten kayda değer gelişmelerdir. Özellikle yerel yönetimler alanında 2004 yılında başlayan değişim süreci, Türkiye’de köy yönetimleri dışındaki bütün yerinden yönetim birimlerinin kanunlarının ve yapılarının değişmesine neden olmuştur (Doru,2007,s.94).

MUSTAFA YILMAZ

Akdeniz Üniversitesi, Kamu Yönetimi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde işte bu değişimler doğrultusunda AB İlişkiler Şube Müdürlüğü birimi oluşturulmuştur. AB İlişkiler Şube Müdürlüğü’nün çalışma stratejisi aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir:

•Avrupa Birliği üye ülkeleri ve birlik kurumlarıyla işbirliği ve ortak çalışmalar yapmak,

•Avrupa Birliği fonlarının kurumsal kullanımı için projeler hazırlamak Belediye birimlerindeki iş­leyişin Avrupa Birliği standartlarına uygun hale getirilmesine yönelik çalışmalar yapmak, eğitimler dü­zenlemek,

•Yerel yönetimler alanında Avrupa Birliği müktesebatının taranması ve mevzuatımız ile uyumu­nun sağlanmasına yönelik hizmetleri yerine getirmek,

•AB ile ilgili konularda kamuoyunu bilgilendirmek üzere, AB politikaları ve AB-Türkiye ilişkileri konusunda çeşitli sosyal-kültürel etkinlik plan ve programları hazırlamak,

•Başka kurum ve kuruluşların hazırladığı projelere destek sağlamak ve ortaklık yapmak. (http://www.erzurum.bel.tr/documents/faaliyetler/ebb_2012_faaliyet_raporu.pdf)(10.11.2013)

2.Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin Yaptığı Avrupa Birliği Çalışmaları

1- Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Destek Programı (SODES) birimine sulunmuş olan “Kadınların İstihdamı İçin Eğitim Üre­tim Satış ve Pazarlama Projesi” Kasım/2011 tarihinde başlatılmış olup, Kasım/2012 yılında sona ermiştir.

2- Kalkınma Bakanlığı, Sosyal Destek Programı (SODES) birimine sulunmuş olan “Toplumsal Bütünleşmeye Devam Projesi” Kasım/2012 tarihinde başlatılmış olup, proje devam etmektedir.

3- Kalkınma Bakanlığı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı KUDAKA-“Erzurum’da Turizm Kapasitesini Artırmaya Destek Projesi” Ekim/2012 tarihinde başlatılmış olup, proje devam etmektedir.

4- Avrupa Birliği katılım öncesi mali yardım aracının IV. Bileşeni olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, Hayatboyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan, Türki­ye’de Hayatboyu Öğrenmenin Geliştirilmesi Projesinde, proje ortağı olan Büyükşehir Belediyesi adına proje ile ilgili iş ve işlemler yürütüldü.

5- Birimimiz tarafından yürütülmüş olan Toplumsal Bütünleşme ve Gençlik Merkezi Projesi kapsamında yapılandırılmış olan Gençlik Merkezinin hizmet vermesi ile ilgili koordinasyon işbirliği ve diğer iş ve işlemlerin tamamı yürütüldü.

6- AB Genel Sekreterliği ve diğer ilgili kurumlarla yakın temas kurarak fonlara ilişkin hazırlanabilecek projeler üzerinde diğer daire başkanlıkları ile koordineli çalışmalar yapıldı.

7- AB yerel idareler ile ilgili seminer, konferans vb. toplantılara katılımı sağlamak için çalışmalar yapıldı ve toplantılara katılım sağlandı.

8- AB’nin yerel idarelerle ilgili fonlardan yararlanmak için yapılmış olan diğer kurum ve kuruluşların projelerine ortaklık katılımı sağlandı.

9- Yurtiçi ve yurtdışı her türlü kredi ve hibe fonlarından faydalanmak için lobi çalışmaları yapılarak ve projelere hazırlık yapıldı.

(http://www.erzurum.bel.tr/documents/faaliyetler/ebb_2012_faaliyet_raporu.pdf)(10.11.2013)

3.SONUÇ VE ÖNERİLER

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde yerel yönetimlerin, bu sürece yabancı kalması düşünülemez. Erzurum Büyükşehir Belediyesi de bu süreçte üstüne düşen görevleri hazırladığı projelerle ve yaptığı lobi çalışmalarıyla yerine getirmeye çalışmıştır. Özellikle AB mali yardımlarından kullanabilmek için önemli projeler hazırlanmıştır. Fakat tüm AB çalışmaları konusunda belediyenin eksik taraflarının olduğu da inkâr edilemez. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin AB çalışmaları konusunda zayıf yönleri aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

  • AB çalışmaları konusunda birimler arasında koordinasyon eksikliği vardır.
  • Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler arasında AB çalışmaları açısından yeterli iş birliği yapılmamaktadır.
  • AB çalışmaları hakkında belediye personeli yeteri kadar bilgiye sahip değildir.
  • Halka yönelik AB çalışmaları hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılmamaktadır.
  • Belediye hizmet binası AB çalışmaları için yetersiz kalmaktadır.
  • AB çalışmalarını yürütecek kalifiye eleman yetersizliği vardır.

Tüm bu maddelerden de anlaşılacağı üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin AB’ye uyum sürecinde yaptığı çalışmalar eksik kalmaktadır. Bunun en temel sebebi ise AB çalışmalarını yürütecek oturmuş bir sistemlerinin olmamasıdır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi eksik yönlerini de tamamladıktan sonra AB çalışmalarında daha başarılı olacaktır.

KAYNAKÇA

Doru,S.,(2007),‟Türkiye’deki Belediyeler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecini Desteklemeye Yönelik İşbirliği Modelleri:Avrupa Evi Örneği’’,Yüksek Lisans Tezi,Antalya,Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Öztekin,A.,‟Siyaset Bilimine Giriş’’,Siyasal Kitabevi,Ankara,2011.

(http://www.erzurum.bel.tr/documents/faaliyetler/ebb_2012_faaliyet_raporu.pdf)(10.11.2013)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı