EĞİTİMSİZDEN GELENLERULUSLARARASI İLİŞKİLER

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü İçin İzleme Okuma-Oynama Listesi

Aşağıda bilgilerini verdiğimiz okuma,izleme ve dinleme listeleri Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden sosyal bilimler alanında kendini geliştirmek isteyenler adına kaynak ve tavsiye niteliğindedir.

Listedeki eserler

  1. Edebiyat
  2. Edebiyat Dışı
  3. Filmler, Belgeseller, Online Kaynaklar ve Bilgisayar Oyunları

şeklinde 3 gruba ayrılmıştır.

Bu eserlere didaktik kaygılarla, size doğruyu öğretecek kaynaklar olarak yaklaşmayınız. Bu listedeki eserler, ancak eleştirel bir biçimde okundukları, izlendikleri veya deneyimlendikleri takdirde okuyucularına yararlı olacaktır. Örneğin, burada sıralanan kitapları alıp şöyle bir gözden geçirmek veya sayfalarını karıştırmak size bir yarar sağlamayacağı gibi, tek tek bütün kitapları ve diğer kaynakları hatmetmek, bunlarda verilen bilgileri sorgulamaksızın kabul etmek ve gerektiğinde ek kaynaklara yönelmemek de bu listeden beklenen faydayı sınırlayacaktır. Bu listeden yararlanmak isteyen öğrencilere, özellikle basılı eserleri, ellerine bir kalem alarak ve cep telefonu televizyon gibi dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak durarak okumaları tavsiye edilir. Kitapları okurken de “pasif” birer tüketici olmaktan çıkmanız ve onlarla “aktif” bir ilişki kurmanız sizin açınızdan çok yararlı olacaktır. Burada kastedilen, kitap okumayı “metni içinden tekrar etmenin” ötesine taşıyacak bir yaklaşımdır.

Bu yaklaşım çerçevesinde, örneğin, kitaplarda geçen ve size dikkat çekici gelen fikirlerin ve cümlelerin altını çizebilir, bunlar üzerine düşünebilir, bunlarla ilgili fikirlerinizi kısaca ilgili sayfaların kenarına not alabilir, kitapta geçen ve bilmediğiniz kavramları/olayları işaretleyerek bunları internetten hızlıca araştırabilirsiniz. Aynı not alma ve araştırma tekniğini filmler, belgeseller ve online kaynaklardan yararlanırken de takip edebilirsiniz.

Önerilen bilgisayar oyunlarını oynarken de okumalarınızdan siyasetin doğasına ve insanın bir sosyal canlı olarak yaşamını nasıl kurup ne şekilde kavradığına dair öğrendiklerinizle paralellikler veya kesişimler bulmaya çabalayabilirsiniz. Listelenen kimi edebiyat eserlerinde ve filmlerde sosyal bilimlere, tarihe ve felsefeye yapılmış doğrudan göndermeler bulamayabilirsiniz. Ancak bu eserlerde anlatılan hikâyenin arka planında kimi zaman belirli karakterlerle özdeşleştirilen fikirler tartışılmakta, kimi zaman insanlık durumuna dair kimi problematikler gözler önüne serilmekte, kimi zaman da bir tarihsel dönemin portresi çizilmektedir.

Dolayısıyla hikâyeye kendinizi kaptırırken bu artalan üzerine düşünmeyi de ihmal etmeyiniz. Bu eserlerin olası farklı yorumlarının neler olabileceğini kafa yormak yararlı bir düşünce egzersizi olacaktır. Edebiyat-dışı eserleri ve bilgisayar oyunlarını ise kendi konularında birer giriş kapısı olarak düşünebilirsiniz. Bu eserler, ilginizi çekebilecek konularda daha ileri okumalar yapmanız için size bir temel sağlamak üzere bu listeye alınmışlardır.

Listedeki sıralama yazarlarının, yapımcılarının veya yönetmenlerinin soyadlarına göre yapılmıştır. Dolayısıyla eserleri verilen sırayı takip ederek okumaya/izlemeye çalışmayınız. Bunun yerine, eserleri incelemenizi ve ilginizi en çok çeken konular üzerine olan eserlerden başlamanızı tavsiye ederim. Hepinize iyi okumalar, iyi seyirler ve iyi oyunlar…

Doğancan Özsel

 

Edebiyat Listesi

Romanlar
Andriç, Ivo. (2016 [1945]). “Drina Köprüsü”. İstanbul: İletişim Yayınları.
Gaarder, Jostein. (2002 [1991]). “Sofie’nin Dünyası”. İstanbul: Pan Yayıncılık.
Le Guin, Ursula K.. (2000 [1974]). “Mülksüzler”. İstanbul: Metis Yayınları

Orwell, George. (2016 [1945]). “Hayvan Çiftliği”. İstanbul: Can Yayınları.
Orwell, George. (2016 [1949]). “1984”. İstanbul: Can Yayınları.
Pamuk, Orhan. (2013 [1979]). “Cevdet Bey ve Oğulları”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Sacks, Oliver. (2016 [1985]). “Karısını Şapka Sanan Adam”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Sotiriyu, Dido. (2014 [1962]). “Benden Selam Söyle Anadolu’ya”. İstanbul: Can Yayınları.
Söğüt, Mine. (2019). “Gergedan: Büyük Küfür Kitabı”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Tanpınar, Ahmet Hamdi. (2015). “Saatleri Ayarlama Enstitüsü”. İstanbul: Dergah.

Tiyatro Oyunları
Beckett, Samuel. “Oyun Sonu”.
Brecht, Bertolt. “Cesaret Ana ve Çocukları”.
Sofokles. “Antigone”

Edebiyat-Dışı

SOSYAL-SİYASAL KURAM
Anderson, Benedict. (2017 [1983]). “Hayali Cemaatler: Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması”. İstanbul: Metis.
Aristoteles. (2017 [m.ö. 4. yy]). “Politika”. İstanbul: Pinhan.

Berger, Arthur Asa. (2015 [2003]). “Durkheim Öldü!: Sherlock Holmes Sosyolojik Teoriye Giriyor”. Ankara: Heretik Yayıncılık.
Baillargeon, Normand. (2017). “Aklın ve Bilimin Işığında: Eleştirel Düşünme Kılavuzu”. Ankara: Dipnot.
Balanuye, Çetin. (2017). “Spinoza’nın Sevinci Nereden Geliyor? Reddedilemeyecek Bir Felsefi Teklif”. İstanbul: Ayrıntı.
Brown, Wendy. (2011). “Yükselen Duvarlar Zayıflayan Egemenlik”. İstanbul: Metis.
Craib, Ian; T. Benton. (2008). “Sosyal Bilim Felsefesi: Toplumsal Düşüncenin Felsefi Temelleri”. İstanbul: Sentez.
Crouch, Colin. (2016). “Post-Demokrasi”. Ankara: Dost.

De La Boetie, Etienne. (2016 [1549]). “Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev”. Ankara: İmge Kitabevi.
Erdoğan, Mustafa. (2000). “Liberal Toplum Liberal Siyaset”. Ankara: Siyasal Kitabevi.
Ferraris, Maurizio. (2019). “Yeni Gerçekçilik Manifestosu”. İstanbul: Kolektif.

Heywood, Andrew. (2017 [1994]). “Siyaset Felsefesine Giriş”. İstanbul: Küre Yayınları.
Küçükömer, İdris. (2014). “Batılılaşma & Düzenin Yabancılaşması”. İstanbul: Profil.
Kymlcika, Will. (2016 [2001]). “Çağdaş Siyaset Felsefesine Giriş”. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yayınları.
Mardin, Şerif. (2003). “Makaleler I: Türkiye’de Toplum ve Siyaset”. İstanbul: İletişim.
Marx, Karl & Friedrich Engels. (2016). “Komünist Manifesto”. İstanbul: Can.
Mies, Maria; V. Bennholdt-Thomsen; C. Von Werlhof. (2008). “Son Sömürge: Kadınlar”. İstanbul:
İletişim.
Mill, John Stuart. (2016 [1859]). “Özgürlük Üzerine”. İstanbul: Litera Kitap.
More, Thomas. (2014 [1516]). “Ütopya”. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.
Mudde, Cas; C. R. Kaltwasser. (2019). “Popülizm: Kısa Bir Giriş”. Ankara: Nika.
Ollman, Bertell. (2009 [1991]). “Marksizme Sıra Dışı Bir Giriş”. İstanbul: Yordam Kitap.
Örs, H. Birsen. (2015). “19. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Modern Siyasal İdeolojiler”. İstanbul: İstanbul Bilgi
Üniversitesi.
Özben, Mevlüt. (2017). “Sosyolojik Kafa”. Ankara: Phoenix.
Said, Edward W. (2017). “Şarkiyatçılık”. İstanbul: Metis.
Silier, Yıldız. (2006). “Özgürlük Yanılsaması: Marx ve Rousseau”. İstanbul: Yordam Kitap.
Ünsaldı, Levent. (2019). “Burada Ne Oluyor? Türkiye’de Etkileşimlerin Ekolojisi Üzerine Bir Deneme”. Ankara: Heretik.
Wood, Ellen Meiksins. (2009 [2008]). “Yurttaşlardan Lordlara: Eskiçağ’dan Ortaçağa Batı Siyasi Düşüncesinin Tarihi”. İstanbul: Yordam Kitap.

Tarih
Atılgan, G.; E. A. Aytekin; E. D. Ozan; C. Saraçoğlu; M.Şener; A. Uslu; M. Yeşilbağ. (2015). “Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat”. İstanbul: Yordam.

Belge, Murat. (2005). “Osmanlı’da Kurumlar ve Kültür”. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Bozdoğan, Sibel. (2002). “Modernizm ve Ulusun İnşası: Erken Cumhuriyet Türkiye’sinde Mimari Kültür”. İstanbul: Metis.
Cleveland, William L.. (2008). “Modern Ortadoğu Tarihi”. İstanbul: Agora Kitaplığı.
Ferguson, Niall. (2011 [2007]). “Paranın Yükselişi: Dünyanın Finansal Tarihi”. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Harari, Yuval Noah. (2015 [2011]). “Hayvanlardan Tanrılara

Sapiens: İnsan Türünün Kısa Bir Tarihi”. İstanbul: Kolektif.
Hubermann, Leo. (2000 [1936]). “Feodal Toplumdan Yirminci Yüzyıla”. Ankara: İletişim Yayınları.
Stangate, Tom. (2018). “Altı Bardakta Dünya Tarihi”. İstanbul: Kırmızı Kedi.
Timur, Taner. (2010). “Osmanlı Kimliği”. Ankara: İmge Kitabevi.
Zubaida, Sami. (2008). “İslam Dünyasında Hukuk ve İktidar”. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları

Filmler, Belgeseller, Online Kaynaklar ve Bilgisayar Oyunları

Filmler ve Diziler
Benigni, Roberto (Yönetmen). (1997). “Hayat Güzeldir (Life is Beatiful)”.
Gansel, Dennis (Yönetmen). (2008). “Tehlikeli Oyun (Die Welle)”.
Gaghan, Stephen (Yönetmen). (2005). “Syriana”.
Gavron, Sarah (Yönetmen). (2015). “Diren! (Suffragette)”.
Higgins, Bryn (Yönetmen). (2013). “The Waldo Moment”. Kara Ayna [Black Mirror] Dizisi 2. sezon 3. bölüm.
Hirschbiegel, Oliver (Yönetmen). (2001). “Deney (Das Experiment)”.
Niccol, Andrew (Yönetmen). (2005). “Savaş Tanrısı (Lord of War)”.
Peck, Raoul (Yönetmen). (2017). “Genç Karl Marx”.

Peele, Jordan (Yönetmen). (2017). “Kapan (Get Out)”.
Verbruggen, Jakob (Yönetmen). (2016). “Men Against Fire”. Kara Ayna [Black Mirror] Dizisi 3. sezon 5. bölüm.
Weir, Peter (Yönetmen). (1998). “Truman Show”.

Belgeseller
Arthus-Bertrand, Yann (Yönetmen). (2009). “Yuva”.
Arthus-Bertrand, Yann (Yönetmen). (2015). “İnsan”.
Marr, Andrew (Yazar). (2012). “Büyük Dünya Tarihi”.
de Grasse Tyson, Neil (Sunucu). (2014). “Cosmos”.

Bilgisayar Oyunları
“7 Grand Steps: What Ancients Begat”. (2013). Mousechief.
“Attentat 1942”. (2017). Charles Games.
“Cities: Skylines”. (2015). Colossal Order Ltd.
“Democracy 3”. (2013). Positech Games.
“Detroit: Become Human”. (2018). Quantic Dream.
“Headliner”. (2017). Unbound Creations.
“Orwell: Keeping an Eye on You”. (2017). Osmotic Studios.
“Predynastic Egypt”. (2016). Clarus Victoria.
“Sid Meier’s Civilization V. (2010). Firaxis Games.
“This War of Mine”. (2014). 11 Bit Studios.
“Twilight Struggle”. (2016). Playdek, Inc.

Online Kaynaklar
Haviland, Charles (Yapımcı). (2010). “Siyasi Düşünce Tarihi”. BBC Türkçe Servisi.

Medyascope (Yayıncı). “Toplum ve Siyaset”. Haftalık Program.

Medyascope (Yayıncı). “Kültür & Tarih Sohbetleri”. Haftalık Program.

“Pandora – Felsefe”. Youtube Kanalı.
“Pandora – Politika”. Youtube Kanalı.
“Siyasal ve Siyasal”. Youtube Kanalı.

Kaynak: www.academia.edu/33174098/Siyaset_Bilimi_Öğrencileri_İçin_Okuma_Listesi

Etiketler

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı